چلیک صنعت کاوه

تولید کننده شبکه ھای فلزی ٢٢٠ لیتری فولاد و فرآوردھای فولادی


درخواست های فروش

تماس با شرکت چلیک صنعت کاوه

تلفن : ٠٢١٨٨٩۴۶۶٣۵ - ٨٨٩٢٨٧٣۶

آدرس : تھران-خیابان ولی عصر- بالاتر از طالقانی شماره ١۵٧۵ طبقھ چھارم واحد ١١