ثنادجله

شركت ثناء دجله يك شركت بين المللي ثبت شده در کشور عراق است كه با توجه به تمامی اشتراكات تاريخي،فرهنگي و مذهبي با كشورهای همسایه در صدد ايجاد شرايطی مناسب براي شركتهاي خارجی بمنظور فعاليت در عرصه هاي صنعتي،عمراني و بازرگاني است.عراق كشوري است كه اكنون محفلی امن را برای کار،تلاش و سرمایه گذاری شرکتهای معتبر و صاحب نام جهانی فراهم نموده است و بسیاری از شرکتها بدنبال زمینه سازی ورود به این کارگاه عظیم هستند. شركت ثناء دجله با گروه بزرگي از شركتهاي مهندسی، پیمانکاری، تجاري و سازندگان داراي همكاري بوده و همواره تلاش نموده است که نیازمندیهای همکاران خود را برآورده سازد.


درخواست های فروش

تماس با شرکت ثنادجله

تلفن : 7814578850-00964

آدرس : عراق، بغداد، خیابان السعدون، مجاور بانک الخلیج، ساختمان زهره الخلیج السیاحیه، طبقه دوم، شماره 203