شرکت هاپویش حساسگر ایرانیان

شرکت پویش حساسگر ایرانیان به شماره ثبت 297033 تولید کننده ای انواع سنسورهای خازنی...