شرکت ها

فق (پاتوبیولوژی)

اکنون سرطان گردن رحم تحت کنترل ما است . ازمایشگاه فق (پاتوبیولوژی) کنترل انواع...

رایمندزیست فناورالبرز

شرکت رایمندزیست فناور ,شرکتی است که در زمینه مشاوره، طراحی وساخت دستگاه های...

رایمند

فناوریEPC

ویستا تجهیز آرین

شرکت ویستا تجهیز آرین جهت تامین و مشاوره تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه های صنعتی،...