شرکت ها

بھبودفراپویا

شرکت بهبود فرا پويا برای صنايع دارويي ،غذايي،تجهيزات پزشکي، بيوتکنولوژی ...

توزیع دارو پخش

شرکت توزيع داروپخش در حال حاضر توزيع کننده نزديک به 1983 قلم دارو از بيش از 62 شرکت...