شرکت ها

ارژنگ پتروصنعت

نگهداشت و بهره برداری از جایگاههای گاز CNG

باقریان

تولیدات روغن های روان کننده و براق کننده وجهت تولی چرم مصنوعی و گرانول pvc و و...

کمپرسورسازی تبریز

اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع مختلف کمپرسور هوا و گاز و تجهیزات مربوطه و...