شرکت ها

تولیدی کارخانجات پلاستیک کار

"گروه کارخانجات تولیدی پلاستیک کار" از سال 1367 فعالیت های تولیدی خود را در شهرک...