شرکت ها

تکنیکان پارس

تكنيكان پارس از زمان تاسيس درسال 1369 طي دو دهه گذشته ضمن دريافت مجوزهاي مربوطه در...

صنایع قطعه سازی مهرگان

صنایع قطعه سازی مهرگان از سال 1346 با کسب مجوز ساخت قطعات صنعتی فعالیت خود را در...