شرکت ها

آسام روف

این شرکت باتوجه به اهمیت بسزای درزهای انبساط و نئوپرن در پلها وعدم توجه در خور...

بسپار سازه پازاوار

Manufacturer of: Marine Fenders Shock cell Diaphragm Closures Rubber Hoses Rubber Seal Rub Strip Rubber expansion Joints