شرکت ها

صنایع میکرو موج

تولید رادیوهای مایکروویو دیجیتال فرستنده های تلویزیونی آنالوگ و دیجیتال،...