شرکت ها

تکنولوژی پاشش فلز

بازسازی و بهینه سازی و حفاظت از طریق متال اسپری (آموزش ، مشاوره ، خدمات)