شرکت ها

طیف تبار

اولین کارخانه ای که موفق به رنگبری الیاف اکریلیک توسط مواد آلی و معدنی در دنیا بود...