شرکت ها

خاک بافت

ساخت و ساز: احداث اسکله و بندر / تاسیسات: سازه دریایی

مهندسین مشاور دریا بندر

در اوایل سال 1361 مدیران و افراد کلیدی مشاور ایران ندکوپورت که یک شرکت مختلط ایرانی -...