شرکت ها

توسعه مدیریت و راهبردی امین

الکترونیک: تجهیزات شناسایی و امنیتی - فروش و/یا تعمیر / کامپیوتر: نرم افزار و/یا...

تکنیکان پارس

تكنيكان پارس از زمان تاسيس درسال 1369 طي دو دهه گذشته ضمن دريافت مجوزهاي مربوطه در...